Terug naar het overzicht

Verandering uitkeringen en premies II

Vanaf 1 januari 2013 worden verschillende uitkeringen aangepast, waaronder de WW, WIA en WAO. Deze aanpassingen vloeien voort uit het feit dat deze uitkeringen gerelateerd zijn aan het wettelijk minimumloon dat verhoogd wordt van €1456,20 naar €1469,40 bruto per maand. Daarnaast worden de uitkeringen bijgesteld vanwege wijzigingen met betrekking tot de belastingtarieven en heffingskortingen.

Behalve de veranderingen met betrekking tot de WW, WIA, WAO en ZW, waaraan aandacht werd besteed in onze vorige blog (Verandering uitkering en premies I), deden met ingang van het nieuwe jaar ook wijzigingen hun intrede wat betreft de Wajong. Deze aanpassingen worden in deze blog besproken. Daarnaast wordt wat dieper ingegaan op de motivatie voor de premiewijzigingen die in de vorige keer slechts kort werden aangestipt.

Wajong

Jong gehandicapten wordt een uitkering op minimumniveau geboden door middel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, oftewel de Wajong. De grondslag voor het berekenen van de uitkeringen is omhoog bijgesteld. Dat geldt eveneens voor de uitkeringen van Wajong gerechtigden die jonger zijn dan 23 jaar en een uitkering ontvangen die gebaseerd is op het minimumjeugdloon.

Voor 18-jarigen is de bruto grondslag (exclusief vakantietoeslag) voor 18-jarigen ten hoogste €30,74 bruto en voor 23-jarigen ten hoogste €67,56 bruto. Daarnaast hebben Wajong gerechtigden die jonger zijn dan 23 jaar recht op een tegemoetkoming die de inkomensachteruitgang moet compenseren die veroorzaakt wordt door de invoering van de zorgverzekeringswet. Voor 18-jarigen bedraagt de bruto tegemoetkoming €15,57 en voor 23-jarigen €1,81.

Premies 2013

We constateerden in onze vorige blog reeds dat de basispremie WAO/WIA werd bijgesteld naar beneden met 0,4% en daardoor uitkomt op 4,65%. De reden hiervoor is dat de overheid een compensatie wil bieden voor de werkgeverslastenstijgingen die voortvloeiden uit de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.

De voorgenomen maatregel met betrekking tot WW/ontslag heeft geleid tot een tijdelijke verhoging van de Awf-premie met  500 miljoen en een verlaging in verband met de afschaffing van de franchise (waardoor de onderneming al over de eerste euro loon van werknemers premie moeten betalen). Daarnaast is sprake van een reservering voor 300 miljoen euro vanwege het vitaliteitspakket. Uiteindelijk komt de Awf-premie 2,85%  lager (ten opzichte van vorig jaar) uit op 1,70%.

De stijging van de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage van 7,10 naar 7,75 is te wijten aan drie factoren: de groei van de zorguitgaven, de stijging van de rechtstreekse uitgaven van het zorgverzekeringsfonds en regels ten aanzien van de 50/50 verdeling in de premie.

WW, WIA en WAO

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De persoonlijke omstandigheden zijn bepalend voor de werkelijke stijging, waarbij het inkomen dat iemand kreeg vóór de uitkering een belangrijke rol speelt.

Daarbij geldt een maximumdagloon van €194,85 bruto (verhoging  met  €1,76) en een maximumjaarloon van €50.855,85. Het maximum premieloon bedraagt €195,58 per dag en €50.853,00 per jaar.

Mocht iemand meer verdienen dan het maximum inkomen, dan telt het gedeelte waarmee dat inkomen overschreden wordt niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Toeslagenwet

In sommige gevallen zou de regelgeving resulteren in een uitkering die lager is dan het normbedrag. Er ontstaat dan het recht op een toeslag. De toeslagenwet geldt (o.a.) voor de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering.

Er zijn verschillende normbedragen voor uiteenlopende categorieën mensen. Vanaf 1 januari is het normbedrag voor gehuwden €67,56 per dag. Voor alleenstaanden vanaf 23 jaar is dit €51,21 per dag en voor alleenstaande ouders €63,70. Tot op zekere hoogte is het normbedrag leeftijdsafhankelijk.

Premiepercentages 2013

Verschillende premiepercentages veranderen met ingang van het nieuwe jaar. Hieronder geven we de wijzigingen in het kort weer, waar rekening mee moet worden bij de salarisverwerking.

De Anw premie gaat van 1,10 naar 0,60%. De WAO/WIA-basispremie daalt met 0,40 van 5,05% naar 4,65%. De AWBZ premie stijgt met 0,50 naar 12,65%.

Verder gaat de Awf premie naar 1,70% (-2,85%); de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers naar 7,75% (+0,65), de gemiddelde sectorfondspremie naar 2,76 (+0,49%).

De premiepercentages voor de AOW (17,90%), UFO-premie (0,78%), UFO-premie ERD ZW (0,72%) en werkgeversbijdrage kinderopvang veranderen niet (0,50).

In een volgend blog (Verandering uitkeringen en premies II) gaan we verder met de bespreking van de wijzigingen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.