Terug naar het overzicht

Wijziging Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2013 van 1,4% naar 1,5%. De verhoging met 0,1% uit het Belastingplan 2013 – waardoor de vrije ruimte zou uitkomen op 1,6% – gaat niet door.

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 deed de Werkkostenregeling (WKR) zijn intrede als opvolger van het stelsel met 29 kostencategorieën. Momenteel is er sprake van een driejarige overgangsregeling, waardoor de werkgever tot 2014 zelf mag kiezen of hij de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen toepast of de WKR.

Tot het einde van dit jaar is de forfaitaire ruimte waarin belaste vergoedingen en verstrekkingen aan werkgevers kunnen worden ondergebracht 1,4% van de fiscale loonsom. Wordt deze grens overschreden, dan geldt hiervoor een loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De werkgever kan er ook voor kiezen om de betreffende arbeidsvoorwaarden te belasten bij de werknemer of te bruteren.

Regeerakkoord versus Lenteakkoord

Na het mislukken van het Catshuisoverleg is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het Lenteakkoord gesloten (in mei 2012). Volgens het Belastingplan 2013, waarin de maatregen van dit akkoord verder werden uitgewerkt, zou de belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer komen te vervallen (forensentaks) en zou in ruil daarvoor de forfaitaire ruimte worden verhoogd met 0,1.

In het regeerakkoord staat echter dat zowel de forensentaks als de verhoging van de vrije ruimte geen doorgang vinden. De regering verwacht dat het schrappen van de verhoging vanaf 2014 een besparing oplevert van 100 miljoen euro op jaarbasis.

Wet uniformering loonbegrip

Hoewel de verhoging van het Belastingplan 2013 niet doorgaat, zal de forfaitaire ruimte met ingang van 1 januari 2013 toch verhoogd worden. Dit vanwege de invoering van de ‘Wet uniformering loonbegrip’, waardoor de vrije ruimte uitkomt op 1,5%.

Evaluatierapport

Uit een recent (eind oktober) verschenen evaluatierapport blijkt dat slechts 10% van de werkgevers gebruikmaakt van de WKR, zij het dat voor de grootste werkgevers (met meer dan 500 werknemers) een percentage van 29% geldt.

Zeker onder kleine en zeer kleine werkgevers is de bekendheid met de WKR beperkt. Een derde van hen geeft aan niet bekend te zijn met de nieuwe regelgeving.

Een andere interessante conclusie van het evaluatieonderzoek is dat de beoogde administratieve lastenverlichting niet is gerealiseerd met de invoering van de WKR. De reden hiervan is dat financiële vastleggingen noodzakelijk blijven. Bovendien is op sommige punten de onduidelijkheid alleen maar toegenomen.

Verder blijkt dat 78% van de werkgevers genoeg heeft aan de vrije ruimte voor de vergoedingen en verstrekkingen waarvoor geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt.

Tenslotte komt uit het evaluatieonderzoek dat met name de grote werkgevers problemen verwachten met de overstap naar de WKR. Zij zien vooral veel moeilijkheden bij het op elkaar afstemmen van de financiële administratie en de loonadministratie.

Wanneer uw organisatie in 2013 de werkkostenregeling moet implementeren, dan kunt u Salure inschakelen voor deskundige ondersteuning. Meld u aan via het aanmeldformulier voor meer informatie. Onze adviseurs staan voor u klaar!

AanmeldformulierVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.