Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied. Daarnaast is het een vereiste dat bedrijven deze informatie door accountants laten controleren. 

In dit artikel lees je wat je rapporteert conform de CSRD, op wie de richtlijn van toepassing is en hoe je het rapporteren aanpakt.

Rapporteren conform de CSRD

In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven een apart rapport in hun jaarverslag zullen opnemen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als thema.

Hierin geven zij tekst en toelichting over hun visie en strategie en delen ze welke impact deze heeft op milieu en mensen. Ook benoemen ze dubbele materialiteit op de korte en lange termijn, oftewel de risico’s van het klimaat op een bedrijf en andersom: de impact die bedrijfsactiviteiten op het klimaat hebben.

Tot slot moet het MVO-rapport de ESG-criteria (Environment, Social en Governance) binnen het bedrijf benoemen. ESG betreft de elementen die de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of economisch veld meten.

Op deze bedrijven is de CSRD van toepassing

De CSRD geldt niet voor ieder bedrijf. Alleen op grote bedrijven die onder de EU-wetgeving vallen, beursgenoteerd zijn, of gevestigd in een EU-lidstaat is de richtlijn van toepassing, net als op wereldwijde bedrijven die activiteiten hebben in Europa. Ook moeten bedrijven aan minimaal twee van de volgende drie eisen voldoen:

  • € 40 miljoen netto-omzet;
  • € 20 miljoen balanstotaal; en/of
  • 250 of meer medewerkers.  

Beursgenoteerde mkb-bedrijven mogen overigens eenvoudigere standaarden voor rapportage hebben dan grote beursgenoteerde bedrijven. Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven kiezen zelf of ze de rapportagestandaarden van de CSRD willen gebruiken.

Waarom is de CSRD ingevoerd?

ESG staat op internationaal niveau steeds hoger in het vaandel. In de zogenoemde Green Deal ambieert de Europese Unie om in 2050 enerzijds klimaatneutraal te zijn en anderzijds toekomstbestendige economische groei te bevorderen. Die groei moet stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame investeringen opleveren.

Tot voor kort was er geen uniforme regelgeving wat betreft het doen van duurzaamheidsverslaggeving. Dit maakt het voor investeerders en andere belanghebbenden uitdagend om te toetsen of en in hoeverre bedrijven actief met duurzaamheid bezig zijn. De CSRD moet hier een einde aan maken.

Daarnaast beoogt de Europese Commissie om met de CSRD meer aansluiting te vinden bij het ruimere wetgevingskader ten aanzien van duurzame financiering, te weten de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) en de Taxonomieverordening.

Dit is wanneer de CSRD ingaat

De Europese Commissie heeft de CSRD aangenomen in april 2021. Vanaf 1 januari 2024 zijn bedrijven verplicht om te voldoen aan deze nieuwe richtlijn. Concreet houdt dit in dat de meet- en rapportagevereisten die in de richtlijn zijn opgenomen, in de jaarverslagen van het boekjaar 2024 van grote bedrijven terug te vinden moeten zijn. Omdat een jaarrekening (plus jaarverslag) binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar moet zijn gepubliceerd, is de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive dus voor het eerst in 2025 zichtbaar. 

Beursgenoteerde kleine en middelgrote rechtspersonen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen moeten pas in 2027 rapporteren over boekjaar 2026.

Verschillen tussen CSRD en NFRD

De CSRD vervangt de huidige niet-financiële rapportrichtlijn (NFRD). De NFRD geeft uitleg over de regels voor openbaarmaking van informatie die niet financieel is en informatie over diversiteit voor bepaalde grote ondernemingen. Hieronder valt duuzaamheidsverslaglegging.

De CSRD is van toepassing op een veel groter aantal bedrijven (50.000+ ten opzichte van ongeveer 12.000 nu) in alle sectoren. De CSRD gaat uit van duurzaamheidsrapportage op basis van bindende rapportagestandaarden, opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Die bindende standaarden zijn er nog niet bij de NFRD. Ook het auditvereiste, de koppeling aan de SFDR en de Taxonomieverordening, en het feit dat de duurzaamheidsinformatie digitaal, in XHTML-format, moet worden gerapporteerd, zijn nieuw.

Verslaglegging duurzaamheid conform CSRD richtlijn

Voor het doen van duurzaamheidsverslaglegging conform de nieuwe richtlijn moet je een aantal stappen volgen.

De 4 stappen voor duurzaamheidsverslaglegging:

Stap 1: een verantwoordelijke functionaris aanwijzen
Bepaal wie verantwoordelijk is voor en welke afdelingen betrokken zijn bij de rapportage ten aanzien van de duurzaamheidscriteria. Uiteraard is het aan te bevelen om te kijken wie de meeste kennis en expertise op duurzaamheidsgebied heeft.
Stap 2: check aan welke duurzaamheidscriteria moet worden voldaan
Stel vast aan welke duurzaamheidscriteria jouw bedrijf moet voldoen op basis van de CSRD en welke KPI’s relevant zijn. Naast de verplichte rapportage zijn er mogelijk ook andere relevante aspecten op het gebied van duurzaamheid die jouw bedrijf wil publiceren.
Stap 3: kwaliteit data en interne rapportage
Wie is verantwoordelijk voor de data, vanuit welk deel van de organisatie komen ze en wanneer zijn die betrouwbaar? Ook is relevant hoe de data worden gerapporteerd en of er apps zijn die de data registreren.
Stap 4: rapportage opstellen en publiceren
Bepaal wie de rapportage schrijft, in welke vorm (bijvoorbeeld een dashboard) en op welke manier betrokkenen/investeerders worden geïnformeerd.

AFAS-tip

Benieuwd hoe je jouw HRM-systeem klaar kunt maken voor de nieuwe rapportage-eisen? 

AFAS heeft met Profit 22 al een voorzet gemaakt: met een CSR dashboard en hoe je Profit kan gebruiken om te verduurzamen.

Dus je kunt alvast beginnen met het voorbereiden van de rapportages. Onze experts houden altijd de nieuwste softwareontwikkelingen in de gaten. Meld je gratis aan voor onze community om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden rondom CO2-rapportages, CSR-dashboards en meer!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community