transitievergoeding rekentool

Reden einde arbeidsovereenkomst: 17 codes die je moet kennen

Aan het einde van een arbeidsovereenkomst is het essentieel om de juiste reden op te geven. Niet alleen voor het UWV, maar ook voor de correctheid van je administratie. In dit artikel vind je de 17 codes die je moet kennen en leggen we uit wanneer je deze gebruikt.

Waar is de code "Reden einde arbeidsovereenkomst" voor?

De code “Reden einde arbeidsovereenkomst ofwel “Reden einde arbeidsverhouding” geeft je inzicht in de reden van beëindiging van een dienstverband. De codes zijn onder andere nodig zodat het UWV op de juiste wijze het recht op uitkering van de werknemersverzekeringen kan vaststellen.

Wanneer moet je de code invullen?

Je moet de code “Reden einde arbeidsovereenkomst” invullen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, waarvan de inkomstenverhouding eindigt. 

Een arbeidsverhouding kan zijn:

 • Een arbeidsovereenkomst met code aard arbeidsverhouding 1, 11, 21, 22, 23, 24, 82 en 83)
 • een publiekrechtelijke aanstelling (code aard arbeidsverhouding 18)
 • een fictieve dienstbetrekking (code aard arbeidsverhouding 4, 6, 7, 79 en 81)

Als de ”inkomenscode”/ “Soort inkomstenverhouding” niet één van de hiervoor genoemde codes bevat, is het ook niet verplicht om een “Reden einde arbeidsverhouding” mee te geven in de loonaangifte. Het kan zijn dat de softwareleverancier de opgave “Reden einde arbeidsovereenkomst” als een verplicht veld heeft aangemerkt. In dat geval kun je code 99 gebruiken.

De 17 codes die je moet kennen

De volgende codes voor de “Reden einde arbeidsovereenkomst” zijn uitgegeven door de Belastingdienst voor het jaar 2024: 

Codes reden einde arbeidsovereenkomst:

 • 01 – Opzegging door de werkgever binnen proeftijd
 • 03 – Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever
 • 04 – Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
 • 05 – Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, met toestemming van UWV
  06 – Opzegging door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen, met toestemming van UWV
 • 20 – Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
 • 21 – Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
 • 30 – Einde van rechtswege, vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd
 • 31 – Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)
 • 40 – Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht
 • 41 – Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden
 • 50 – Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • 51 – Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd of pensionering
 • 90 – De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd
 • 91 – De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
 • 92 – De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever
 • 99 – Een andere, hiervoor niet genoemde reden

Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

Alle codes uitgelegd

Code 01, 03 en 04

Hier staan de codes genoemd die betrekking hebben op situaties waarin:

 • de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd;
 • de werkgever ontslag heeft verleend aan de werknemer; 
 • de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden, of;
 • de overeenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, sluit je in het algemeen een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst af.

Deze codes kun je ook gebruiken bij de beëindiging van een publiekrechtelijke aanstelling of een fictieve dienstbetrekking.

Let op! Wordt de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer beëindigd? Dan moet je code 20 gebruiken en niet een van de codes 01 tot en met 06.

Code 05 en 06

Deze twee codes zijn sinds 2023 van toepassing op de volgende situaties:

 • Opzegging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij het UWV toestemming heeft gegeven;
 • Opzegging vanwege bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld vanwege personeelsoverschot of het opheffen van een functie na een reorganisatie. Het UWV heeft hier toestemming voor gegeven; 

 

Bij ontslag vanuit een publiekrechtelijke aanstelling is geen toestemming van het UWV nodig.

Code 20 en 21

Dit zijn codes voor situaties waarin de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van een handeling of gedraging van de werknemer. Code 21 is specifiek voor op ontslag op staande voet.

Code 20 is voor overige situaties. Hieronder valt de situatie waarin de werknemer zelf ontslag heeft genomen of het initiatief tot ontslag heeft genomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een beëindiging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer zijn, of:
 • een ontbindingsverzoek van de werknemer bij de rechter.
 • andere gedragingen en nalaten van de werknemer die hebben geleid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde ontslag op staande voet.

 

Bij ontslag door de werkgever in deze situaties moet de code 20 worden gebruikt en niet een van de codes 01 tot en met 04.

Publiekrechtelijke aanstelling

Codes 20 en 21 gelden ook voor werknemers met een publiekrechtelijke aanstelling die zelf om ontslag vragen of door hun eigen schuld niet meer aan de functie-eisen voldoen. 

Fictieve dienstbetrekking

De codes 20 en 21 kun je ook gebruiken bij het eindigen van een fictieve dienstbetrekking als gevolg van het gedrag of op verzoek van de opdrachtnemer. 

Code 30 en 31

Dit zijn codes voor situaties waarin de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Code 30 is voor de situatie waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor deze overeenkomst is aangegaan.

Code 31 is voor de overige situaties waarin de arbeidsovereenkomst zonder opzegging eindigt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake:

 • bij het intreden van een ontbindende voorwaarde;
 • als in de cao is geregeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd, of;
 • bij het overlijden van de werknemer.

Publiekrechtelijke aanstelling of fictief dienstverband

Deze codes zijn ook bruikbaar bij het beëindigen van een publiekrechtelijke aanstelling of een fictief dienstverband. Bij pensionering bij een publiekrechtelijke aanstelling gebruik je echter code 51, omdat er ontslag verleend wordt.

Code 40 en 41

Deze codes zijn specifiek voor uitzendovereenkomsten. Bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding geldt als bijzonderheid dat de overeenkomst kan eindigen op verzoek van de inlener door het inroepen van het uitzendbeding. Voor het overige zijn op uitzendovereenkomsten dezelfde beëindigingsgronden van toepassing, die ook voor andere arbeidsovereenkomsten gelden.

Code 50 en 51

Deze codes gelden specifiek voor publiekrechtelijke aanstellingen (bijv. politie, defensie, rechters, Kamerleden), omdat daar andere ontslagregels voor gelden dan voor arbeidsovereenkomsten. 

Code 50

Code 50 gebruik je bij beëindiging van de publiekrechtelijke aanstelling als er sprake is van ontslag door onbekwaamheid of ongeschiktheid, bijvoorbeeld door:

 • ziekte;
 • onvoldoende; functioneren, of;
 • het niet langer voldoen aan de opleidingseisen. 

Vindt het ontslag vanwege langdurige ongeschiktheid na 2 jaar ziekte plaats? Dan gebruik je code 05.

Is de werknemer ontslagen door eigen handelen of nalatigheid? Dan gebruik je code 20 of 21. 

Code 51

Code 51 gebruik je wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd. Ook gebruik je de code wanneer de werknemer zelf om ontslag vraagt vanwege pensionering.

Let op: het gaat hierbij echt om ontslag, niet om verlof dat wordt opgenomen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Code 90 tot en met 99

Code 90 en code 99 zijn nodig om een sluitende controle in te kunnen richten op het vullen van de code “Reden einde arbeidsverhouding“.

Code 90

Code 90 ziet op situaties waarin de arbeidsovereenkomst doorloopt, maar de “Datum einde inkomstenverhouding om administratieve redenen” moet worden gevuld met een einddatum. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer een ander loonheffingensubnummer krijgt, waardoor er automatisch sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding.

Code 91

Je gebruikt code 91 bij overgang van de onderneming (bijvoorbeeld door een overname) wanneer de werknemer daardoor overgaat naar een andere werkgever.  

Code 92

Code 92 gebruik je in de volgende gevallen:

 • een werknemer gaat direct na een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst aan;
 • na/in 2025 gaat het IKV-besluit in en ben je verplicht om een nieuwe inkomstenverhouding aan te maken wanneer een beëindigde arbeidsverhouding direct wordt opgevolgd door een nieuwe. Hiervoor heb je dan code 92 nodig.
 • Als je in 2024 al zo’n nieuwe arbeidsverhouding opgeeft in een nieuwe inkomstenverhouding, gebruik je code 92 bij beëindiging van de oude inkomstenverhouding. 

Code 99

Code 99 mag alleen worden gebruikt voor situaties waarin geen van de andere codes van toepassing zijn.

Let op!

Is er meer dan één code gelijktijdig van toepassing? Vul dan de code in die het meest aansluit bij de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community