Fiscaal loon: eenvoudig uitgelegd + belangrijke termen

Geld verdienen is natuurlijk hartstikke leuk, maar belasting betalen is minder. We willen allemaal weten hoeveel er elke maand op onze loonstroken verschijnt en hoeveel we daadwerkelijk in onze portemonnee mogen houden. Maar wat is eigenlijk dat ‘fiscale loon’ waar de Belastingdienst het altijd over heeft?

Fiscaal loon, ook wel heffingsloon genoemd, is de grondslag voor de berekening van de loonbelasting. In dit artikel gaan we dieper in op wat het fiscaal loon betekent, hoe je het kunt berekenen en waarom het niet hetzelfde is als het brutoloon.

Wat is een fiscaal loon?

Het verzamel of totale fiscale loon is het totale inkomen dat door de Belastingdienst als belastbaar wordt beschouwd. Hierbij gaat het om alle vergoedingen en andere voordelen die je van je werkgever ontvangt in ruil voor het werk dat je doet. 

Denk hierbij aan je reguliere salaris, eventuele bonussen, vakantiegeld, de dertiende maand en overige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het ter beschikking gestelde gebruik van een auto (voor privégebruik), maaltijdvoorzieningen op kantoor, of zelfs een door de werkgever gehuurde woning die door hen wordt bekostigd.

Alle componenten die tussen werkgever en werknemer gaan moeten getoetst worden om vast te stellen of het invloed heeft op het bepalen van het fiscale loon.

Het fiscale loon vormt een essentieel onderdeel binnen het belastingstelsel, en legt de basis voor de berekening van diverse belastingen die je moet betalen, zoals inkomstenbelasting en sociale premies. De hoeveelheid belasting die je moet betalen of mogelijke toeslagen die je kunt ontvangen, staat rechtstreeks in verband met de hoogte van je fiscale loon.

Waarom heb je een fiscaal loon?

Het fiscale loon wordt gebruikt om de bijdrage te bepalen die werknemers en werkgevers moeten betalen aan de belastingdienst. Het is ook de grondslag voor de berekening van werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

De premies voor werknemersverzekeringen worden gebaseerd op het fiscaal loon, met inachtneming van het maximale premieloon waarover deze verzekeringen worden berekend. Deze premies worden door de werkgever betaald en aan de Belastingdienst afgedragen.

Naast de werknemersverzekeringen wordt er ook een werkgeversheffing Zvw berekend en afgedragen tot een vastgesteld maximumbijdrageloon. Bovendien betaalt elke verzekeringsplichtige maandelijks een nominale premie aan hun zorgverzekeraar.

Is fiscaal loon hetzelfde als brutoloon?

Nee, je fiscale loon is niet hetzelfde als je brutoloon. Onder je brutoloon vallen alle bruto vergoedingen, zoals salaris, overwerk, bonussen, vakantiegeld, de dertiende maand, enzovoorts. Over al deze beloningscomponenten moet loonbelasting worden berekend. Bovendien zijn er elementen die niet niet leiden tot een betaling, maar waarbij je wel van een voordeel hebt genoten. 

Deze elementen worden door de Belastingdienst aangemerkt als loon in natura, zoals bijvoorbeeld een ter beschikbaar gestelde auto voor privégebruik of een ter beschikking gestelde lunch op de werkplek. Daarnaast zijn er nog elementen die het fiscaal loon verlagen, denk hierbij aan een eigen bijdrage pensioenpremie.

Belangrijke termen in loonheffing

Nee, je fiscale loon is niet hetzelfde als je brutoloon. Onder je brutoloon vallen alle bruto vergoedingen, zoals salaris, overwerk, bonussen, vakantiegeld, de dertiende maand, enzovoorts. Over al deze beloningscomponenten moet loonbelasting worden berekend. Bovendien zijn er elementen die niet niet leiden tot een betaling, maar waarbij je wel van een voordeel hebt genoten. 

Loonbegrip

Het begrip “loon” in het kader van de loonbelasting is breed gedefinieerd en omvat alle voordelen die een werknemer ontvangt als gevolg van zijn dienstbetrekking, zowel in geld als in natura. Dit kan onder andere salaris, vakantiegeld, vakantietoeslag, bonussen, gratificaties, loon in natura (bijvoorbeeld lunch of een auto van de zaak), evenals aanspraken op toekomstige uitkeringen of verstrekkingen.

Bron van het loon

Loonbelasting wordt alleen ingehouden en afgedragen wanneer de betaling voortkomt uit een arbeidsrelatie, zelfs als die arbeidsrelatie niet meer bestaat. Ontslagvergoedingen worden bijvoorbeeld beschouwd als loon, omdat ze voortvloeien uit de (voormalige) arbeidsrelatie. Er kan ook sprake zijn van fictief dienstverband, denk hierbij bijvoorbeeld aan een stagiaire of commissarissen.

Loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking

Er bestaat een onderscheid tussen loon uit huidige dienstbetrekking en loon uit voorgaande dienstverbanden. Loon uit huidige dienstbetrekking betreft de beloning voor het werk dat een werknemer momenteel verricht. Dit omvat het reguliere salaris, vakantiegeld, bonussen, en andere vergoedingen. Loon uit voorgaande dienstverbanden is het inkomen dat een werknemer ontvangt nadat de dienstbetrekking is beëindigd, zoals ontslagvergoedingen of pensioenuitkeringen.

Genietingsmoment

Het genietingsmoment is van cruciaal belang bij het berekenen van het fiscale loon. De werkgever moet de loonheffing inhouden op het moment waarop de werknemer het loon ‘geniet’. Dit kan plaatsvinden wanneer het loon wordt uitbetaald, verrekend, ter beschikking gesteld, rente oplevert, kan worden gevorderd of geïnd. Hetzelfde genietingsmoment geldt ook voor ‘negatief loon’, zoals terugbetalingen aan de werkgever.

Loonheffingskorting

Werkgevers moeten bij het berekenen van de loonheffing rekening houden met verschillende heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande-ouderenkorting (vanaf AOW-leeftijd) en jonggehandicaptenkorting, afhankelijk van het inkomen en de persoonlijke situatie van de werknemer.

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community