wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren

Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren. Het is een verzameling wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten die de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers regelt. Deze wet legt een aanzienlijke eigen verantwoordelijkheid bij zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers moeten een actieve rol spelen in het proces van re-integratie en samenwerken met de werknemer, de bedrijfsarts en het UWV.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is de Wet Poortwachter?

  De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat zieke werknemers op een goede manier worden geholpen bij hun re-integratie in het arbeidsproces.

  De wet bevat richtlijnen voor werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat zieke werknemers snel en effectief worden behandeld en terugkeren naar de werkvloer. Zo moeten de werkgever een plan van aanpak opstellen waarin staat beschreven welke stappen er worden genomen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ook moeten werkgevers samenwerken met arbodiensten en andere deskundigen om de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

  Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zelf ook actief meewerken aan hun re-integratie. De werknemer moet bijvoorbeeld meewerken aan medische onderzoeken en behandelingen en zich houden aan afspraken die zijn gemaakt om het herstel te bevorderen. Ook moet de werknemer open en eerlijk communiceren met de werkgever over de voortgang van het herstel.

  Al met al is de Wet Verbetering Poortwachter een belangrijke wet die ervoor zorgt dat zieke werknemers worden geholpen bij hun re-integratie in het arbeidsproces. Door de richtlijnen uit deze wet te volgen, kunnen werkgevers en werknemers samen werken aan een snelle en effectieve re-integratie, waardoor de werknemer weer snel aan het werk kan en de werkgever minder kosten heeft door ziekteverzuim.

  Sinds 1 juli 2023 visie op re-integratie vastleggen

  Sinds 1 juli 2023 zijn de eisen voor het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie uitgebreid. Zo dienen werkgevers en zieke medewerkers sinds 1 juli 2023 hun visie te geven bij het opstellen en aanpassen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie. Het doel hiervan is om de rol van zowel de werknemer als de werkgever te versterken en een grotere betrokkenheid van beide partijen bij het re-integratieproces te bevorderen. Dit is een aanvulling op de regel dat de werknemer een oordeel kan geven over onderdelen van het re-integratieverslag.

  De visie heeft betrekking op zowel de korte als de lange termijn en kan, net als het Plan van aanpak zelf, regelmatig worden aangepast indien nodig. De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, ander passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts. 

  Deze nieuwe regel is niet van toepassing als de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 plaatsvond en het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie vóór die datum zijn opgesteld of aangepast.

  Waarom is de wet verbetering poortwachter nodig?

  Naast het feit dat de Wet Verbetering Poortwachter bedrijven helpt om productief te blijven, heeft deze wet ook als doel om de werknemers te beschermen. Wanneer een werknemer ziek is, kan dit grote gevolgen hebben voor zijn of haar financiële situatie en welzijn. De Wet Verbetering Poortwachter zorgt ervoor dat werknemers de juiste ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk te herstellen en terug te keren naar het werk.

  De Wet Verbetering Poortwachter stelt ook eisen aan werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van werknemers, maar ook voor de productiviteit en het succes van het bedrijf. Door te investeren in een veilige werkomgeving, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat werknemers gezond blijven en hun werk efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.

  De Wet Verbetering Poortwachter is ook van belang voor de economie in het algemeen. Ziekteverzuim kan leiden tot hoge kosten voor bedrijven en de samenleving. Door werknemers te helpen bij hun herstel en terugkeer naar het werk, kan de economische impact van ziekteverzuim worden verminderd.

  Vragen of advies nodig over verzuimbegeleiding in AFAS?

  Automatiseer het verzuim- en re-integratietraject conform de Wet Verbetering Poortwachter met onze naadloze workflows. Laat je gegevens achter en zet de eerste stap naar efficiënt verzuimbeheer.

  Wet poortwachter schema

  Een belangrijk onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter is het Poortwachter-schema. Dit schema stelt de richtlijnen vast voor werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat zieke werknemers snel en effectief worden behandeld en terugkeren naar de werkvloer. Het schema bestaat uit drie fasen.

  Eerste fase: ziektemelding en probleemanalyse

  Wanneer een werknemer ziek wordt, moet hij/zij dit zo snel mogelijk bij de werkgever melden. Als de werknemer zes weken ziek is, moet een probleemanalyse worden gemaakt door de bedrijfsarts. Dit plan moet worden goedgekeurd door de werknemer en de bedrijfsarts.

  Deze eerste fase is van groot belang voor de verdere re-integratie van de werknemer. Het is belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen, zodat de werknemer de juiste behandeling kan krijgen en zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts is hierbij essentieel.

  Tweede fase: re-integratieverslag en plan van aanpak

  Als de zieke werknemer gedurende 8 weken of langer niet in staat is om te werken, moet er een re-integratieverslag worden gemaakt. Dit verslag bevat informatie over de medische situatie van de werknemer en het plan van aanpak voor zijn/haar re-integratie. De werkgever en werknemer moeten samenwerken om dit plan van aanpak te implementeren en de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

  Tijdens deze fase is het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de werkgever en werknemer, en dat er voldoende ondersteuning wordt geboden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van aangepast werk of door het inschakelen van een re-integratiebedrijf. Een goede begeleiding tijdens deze fase vergroot de kans op een succesvolle re-integratie.

  Derde fase: WIA-aanvraag en evaluatie

  De derde fase van het Poortwachter-schema begint wanneer de zieke werknemer na 2 jaar nog steeds niet volledig aan het werk kan. In deze fase wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de werknemer om de werkzaamheden bij de huidige werkgever voort te zetten en naar andere mogelijkheden voor werk buiten het bedrijf. Als er geen passende werkzaamheden kunnen worden gevonden, zal de werknemer een WIA-aanvraag moeten indienen.

  Een WIA-aanvraag kan een ingewikkeld proces zijn, waarbij de werknemer vaak te maken krijgt met verschillende instanties en procedures. Het is daarom belangrijk dat de werknemer tijdig en goed wordt begeleid bij het indienen van de aanvraag. Ook na de aanvraag is het van belang dat er voldoende ondersteuning wordt geboden, bijvoorbeeld bij het vinden van passend werk.

  De vereisten vanuit de Wet verbetering poortwachter

  Hieronder vind je alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter op een rijtje.

  Week 1

  Ziekmelding

  Schakel na ziekmelding zo snel mogelijk de bedrijfsarts in om de ziekte en de ernst ervan vast te stellen.

  Week 1

  Week 2

  Bevinding bedrijfarts

  De bedrijfsarts moet binnen korte tijd zijn eerste bevindingen aan de leidinggevende verstrekken.

  Week 2

  Week 6 (uiterlijk)

  Tijdig informatie verstrekken

  Heb je alle vereiste informatie tijdig aan de bedrijfsarts verstrekt? Dan ontvang je uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag het oordeel van de bedrijfsarts over de verwachte duur van de ziekte en, indien mogelijk, mogelijke re-integratiemogelijkheden.

  Week 6 (uiterlijk)

  Week 6

  Probleemanalyse

  Blijkt uit deze probleemanalyse dat de werknemer op dit moment en in de toekomst niet in staat is om te werken? Dan kan hij vervroegd een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV na minimaal drie weken ziekte.

  De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend voordat de werknemer 68 weken ziek is. In een dergelijk geval moet de leidinggevende de werknemer hierover informeren.

  Week 6

  Week 8

  Plan van aanpak

  Als uit de probleemanalyse blijkt dat er nog mogelijkheden zijn om de werknemer aan het werk te krijgen, moet je samen met de werknemer binnen twee weken na het opstellen van de probleemanalyse een re-integratieplan opstellen.

  De leidinggevende moet de werknemer oproepen om samen aan dit plan te werken, en het plan moet schriftelijk worden vastgelegd.

  Week 8

  Week 9 t/m 41

  Periodiek evalueren

  Zowel de leidinggevende als de werknemer moeten niet alleen het re-integratieplan uitvoeren, maar ook periodiek evalueren. Indien nodig moet het plan worden aangepast. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het oproepen van de werknemer hiervoor.

  Week 9 t/m 41

  Week 42

  Ziekmelding bij UWV

  Op de eerste dag dat de ziekte 42 weken heeft geduurd, moet je de werknemer officieel ziek melden bij het UWV.

  Week 42

  Week 52

  Eerstejaarsevaluatie

  Na 52 weken van ziekte dien je met de werknemer een evaluatie van het eerste jaar uit te voeren. Tijdens deze evaluatie kijken ze terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en beoordelen ze of de re-integratie nog op de juiste koers zit.

  Indien nodig moeten ze de re-integratiestrategie voor de komende periode aanpassen. Als het blijkt dat re-integratie binnen het eigen bedrijf geen resultaten heeft opgeleverd, moet je samen met de werknemer actie ondernemen voor re-integratie buiten het bedrijf.

  Week 52

  Week 91

  Eindevaluatie

  Uiterlijk in de 91ste week van de ziekte moet de werknemer bij het UWV een aanvraag indienen voor een WIA-uitkering. Als werkgever moet je hierop toezien. Bij de WIA-aanvraag dien je het volledige verzuimdossier aan het UWV te verstrekken.

  Om het verzuimdossier compleet te maken, moet je samen met de werknemer uiterlijk twee weken voor het indienen van de aanvraag het formulier ‘Eindevaluatie van het Plan van aanpak’ invullen.

  Week 91

  Week 104

  Einde verplichting loondoorbetaling

  Als de werknemer 104 weken ziek is, eindigt in principe de verplichting tot loondoorbetaling. Op dat moment kun je overwegen om ontslag voor de werknemer aan te vragen.

  Zolang de arbeidsrelatie niet wordt beëindigd, blijven de re-integratieverplichtingen van kracht.

  Week 104

  Let op! Gedurende de gehele ziekteperiode is het de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer om het verloop van de ziekte te volgen. Ook moet je als werkgever zelf contact onderhouden met de werknemer, of het nu gaat om het opbouwen van uren, het realiseren van aanpassingen, het volgen van een opleiding of een re-integratietraject buiten het bedrijf. Van al deze gesprekken moet je aantekeningen bijhouden in het verzuimdossier. Ook de informatie over het verloop van de gesprekken van de bedrijfsarts voeg je toe aan het verzuimdossier.

  Wat als je niet voldoet aan de wet poortwachter?

  De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Dit is niet alleen in het belang van de werknemer, maar ook van de werkgever en de maatschappij als geheel. Een zieke werknemer kost immers niet alleen geld, maar kan ook zorgen voor extra werkdruk bij andere werknemers.

  Als werkgever heb je een aantal verplichtingen als het gaat om de re-integratie van zieke werknemers. Zo moet je onder andere een plan van aanpak opstellen, regelmatig contact onderhouden met de werknemer en samenwerken met de arbodienst of bedrijfsarts. Als je niet aan deze verplichtingen voldoet, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat je als werkgever nog maximaal een jaar lang het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen.

  Maar het niet voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter heeft niet alleen financiële gevolgen. Het kan ook leiden tot een verstoorde relatie met je werknemer. Bijvoorbeeld als de werknemer het gevoel krijgt dat hij of zij niet serieus genomen wordt, of dat er onvoldoende inspanningen worden geleverd om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Dit kan zelfs leiden tot nog langer verzuim.

  Zorg dus dat je als werkgever aan deze wet voldoet. Zo voorkom je niet alleen boetes en andere sancties, maar zorg je er ook voor dat je werknemers snel weer aan het werk kunnen en gemotiveerd blijven om hun werkzaamheden uit te voeren.

  Aandachtspunten bij het implementeren van de wet verbetering Poortwachter

  Een goed re-integratieproces begint al voordat een werknemer ziek wordt. Het is belangrijk om als werkgever een goed verzuimbeleid te hebben en werknemers te informeren over de mogelijkheden en verplichtingen bij ziekte. Als een werknemer ziek wordt, dien je snel actie te ondernemen en een plan van aanpak op te stellen.

  Daarnaast is het re-integratieplan een belangrijke stap bij het implementeren van de wet verbetering Poortwachter. Dit plan moet specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de werknemer en moet duidelijk aangeven welke stappen er moeten worden genomen om de werknemer terug te laten keren naar het werk. Evalueer het re-integratieplan regelmatig en pas het aan indien nodig.

  Een ander belangrijk aspect van het implementeren van de Wet Verbetering Poortwachter is het bieden van passende arbeid aan de werknemer tijdens het re-integratieproces. Dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk aangepast werk moet doen of dat je aanpassingen moet doorvoeren zodat de werknemer zijn of haar werkzaamheden kan hervatten.

  Ook is het belangrijk om de communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts te waarborgen. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren, los je problemen tijdig op en kan het re-integratieproces soepeler verlopen. Houd regelmatig contact met de werknemer en vraag naar zijn of haar voortgang en eventuele knelpunten.

  Al met al zorgt een goed geïmplementeerde Wet Verbetering Poortwachter voor een snellere en veiligere re-integratie van werknemers en kan het de kosten voor de werkgever beperken. Door het opstellen van duidelijke doelen, het creëren van een re-integratieplan en het bieden van passende arbeid kun je de werknemer effectief ondersteunen tijdens het re-integratieproces.

  De stakeholders

  Een belangrijke rol in het re-integratieproces is weggelegd voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert de werkgever en de werknemer over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en over de stappen die moeten worden genomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

  Naast de bedrijfsarts zijn er nog meer partijen betrokken bij het re-integratieproces, zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of een re-integratiebedrijf.

  Als werkgever heb je ook een aantal verplichtingen bij het re-integratieproces. Zo moet je zorgen voor passend werk voor de werknemer en moet je meewerken aan het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

  Als werknemer heb je ook verplichtingen, zoals het meewerken aan het re-integratieproces en het accepteren van passend werk.

  De impact van de wet verbetering poortwachter

  Door zieke werknemers te helpen bij hun herstel en re-integratie, laat je als bedrijf aan je werknemers zien dat ze gewaardeerd worden en dat hun gezondheid en welzijn belangrijk zijn. Een teken van goed werkgeverschap!

  Daarnaast kan het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter ook positieve gevolgen hebben voor je bedrijfsproductiviteit. Door zieke werknemers te helpen bij hun herstel en re-integratie, kunnen ze zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

  Naast de Wet Verbetering Poortwachter zijn er natuurlijk nog andere wetten en regels die van invloed zijn op het werkgeverschap en de arbeidsomstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld de Arbowet, die werkgevers verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers.

  Al met al speelt de Wet Verbetering Poortwachter een belangrijke rol in het verbeteren van het werkgeverschap en de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven in Nederland. Door zieke werknemers te helpen bij hun herstel en re-integratie, nemen bedrijven verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, wat tegelijkertijd de productiviteit ten goede komt.

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  hr-payroll-community

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  Word lid van onze HR & Payroll Community!

  hr-payroll-community