Terug naar het overzicht

Structurele overuren ook uitbetalen bij ziekte

Als een werknemer structureel een aantal uren overwerkt, moet u deze extra uren in principe ook doorbetalen bij ziekte. Dit kunt u echter voorkomen door in de collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen welke uren u als overuren aanmerkt en wat uw beleid hierin is. Rechtbank Utrecht heeft hierover kort geleden nog een uitspraak gedaan.

Voorkomen door overuren in de cao specifiek aan te merken

Werknemers die structureel extra uren werken kunnen deze uren claimen als bedongen arbeid. Dit is het geval als een werknemer zich minimaal drie maanden achtereen extra inzet. U moet de extra gewerkte uren dan opnemen in zijn contract en uitbetalen bij ziekte. De werknemer die in deze zaak ook zijn structurele overuren wilde laten doorbetalen bij ziekte, haalde echter bakzeil. In de cao van zijn werkgever was opgenomen dat alle uren die de werknemer per vier weken meer werkte dan 152 uur, als overuren werden aangemerkt. Over deze uren kreeg de werknemer dan ook 25% toeslag uitgekeerd. Daarnaast stond in de cao dat de werkgever ook in het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaalde. Omdat de werkgever hiermee voor de werknemer positief afweek van de wet, bleef artikel 7:629 BW – waarin de loondoorbetaling bij ziekte is geregeld – buiten beschouwing. Hierdoor hoefde de werkgever de extra gewerkte uren uren alsnog niet door te betalen bij ziekte.

Alleen bedongen arbeid doorbetalen

De rechter stelde vast dat de werknemer recht had op doorbetaling van 160 uur per vier weken tijdens zijn ziekteperiode, en niet over de gewerkte 180 uur. Dit aangezien in zijn individuele arbeidsovereenkomst een maximale arbeidsduur van 160 uur was vastgelegd. Deze arbeidsduur gold dus als bedongen arbeid en behoorde tot het loon dat de werkgever moest doorbetalen tijdens de ziekte van de werknemer.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.