bijzonder-tarief

Bijzonder tarief gids: wat is het bijzonder tarief in 2024?

Bijzonder tarief is een term die wordt gebruikt om een aangepast tarief aan te duiden dat wordt toegepast op bepaalde vormen van inkomen. Dit tarief wordt meestal toegepast op eenmalige uitkeringen of inkomsten die niet regelmatig voorkomen, zoals een vakantiegeld, een bonus, een ontslagvergoeding, of een uitkering bij overlijden. Het bijzonder tarief zorgt ervoor dat het uiteindelijke belastingbedrag dat over je totale inkomen wordt betaald, overeenkomt met wat je volgens het belastingstelsel verschuldigd bent.

In de periode van inkomstenbelastingaangifte en het uitkeren van vakantiegeld komen vragen over het bijzonder tarief volop naar voren. Het is een onderwerp da verwarring en teleurstelling teweeg kan brengen bij medewerkers. Denk aan onverwachte naheffingen of de een hoop belasting die ‘ineens” van het vakantiegeld afgaat. Ontdek alles wat nodig is om effectief te communiceren en onnodige zorgen bij je team weg te nemen.
Inhoudsopgave:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Wat is bijzonder tarief?

  Het bijzonder tarief wordt vastgesteld door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige. Het tarief kan variëren van 0% tot 56,01%. In de meeste gevallen wordt het bijzonder tarief automatisch toegepast door de werkgever of uitkeringsinstantie die de eenmalige inkomsten uitbetaalt. Als de belastingplichtige echter van mening is dat het toegepaste tarief te hoog of te laag is, kan deze persoon dit aangeven bij de Belastingdienst.

  Het bijzonder tarief heeft een aantal voordelen voor belastingplichtigen. Zo zorgt het ervoor dat er geen te hoge belastingen worden ingehouden op eenmalige inkomsten, wat betekent dat er meer geld overblijft om te besteden. Het bijzonder tarief kan ook voorkomen dat belastingplichtigen in een hogere belastingschijf terechtkomen, waardoor ze meer belasting zouden moeten betalen over hetzelfde inkomen.

  Daarnaast kan het bijzonder tarief ook nadelige gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat de belastingplichtige te weinig belastingen betaalt over de eenmalige inkomsten, waardoor hij of zij later nog belastingen moet bijbetalen. Het kan ook gebeuren dat het bijzonder tarief te hoog wordt toegepast, waardoor de belastingplichtige meer belastingen betaalt dan nodig is. Het is daarom belangrijk dat belastingplichtigen zich bewust zijn van het bijzonder tarief en weten hoe dit wordt toegepast op hun eenmalige inkomsten. Het is aan te raden om dit te bespreken met de werkgever of uitkeringsinstantie, zodat er geen onverwachte verrassingen ontstaan.

  Omdat het bijzonder tarief lastig kan zijn om uit te leggen aan iemand die niet thuis is in de salarisadministratie, hebben we het hieronder eenvoudig uitgelegd. 

  Het bijzonder tarief: een korte uitleg voor werknemers

  In ons belastingstelsel betekent meer verdienen vaak ook meer belasting betalen. Dit zie je bij je normale loon, maar ook bij extra’s zoals vakantiegeld of een bonus. Deze extra’s worden belast volgens het “bijzonder tarief”. Dit is een specifieke methode van de Belastingdienst om te zorgen dat je over het hele jaar gezien niet te veel of te weinig belasting betaalt.

  Het bijzonder tarief houdt rekening met verschillende belastingtarieven en heffingskortingen. Een belangrijk punt hier is dat de heffingskortingen — kortingen op je belasting — lager kunnen uitvallen bij hogere inkomsten. Dit kan ertoe leiden dat het percentage dat je betaalt voor bijvoorbeeld vakantiegeld, hoger lijkt dan je gewend bent van je normale loon. Het idee is dat door deze methode aan het eind van het jaar alles netjes in balans is: je hebt dan niet te veel betaald, maar ook niet te weinig.

  Dus, hoewel het soms voelt alsof er veel belasting wordt ingehouden op bijvoorbeeld je vakantiegeld, is dit om te voorkomen dat je bij je belastingaangifte verrast wordt door bij te moeten betalen. Dit komt doordat de berekening van het bijzonder tarief direct rekening houdt met jouw verwachte totale jaarinkomen en de daarbij horende heffingskortingen.

  Kortom, het bijzonder tarief helpt om belastingverrassingen te voorkomen en zorgt ervoor dat je netto inkomen over het hele jaar klopt met wat je op basis van je totale inkomen zou moeten betalen.

  Let op bij salaris- en roosterwijzigingen

  Het bijzonder tarief wordt bepaald op basis van het jaarloon van het voorgaande jaar. Je werkgever mag dit tarief niet zomaar veranderen. Maak jij in de loop van het jaar een stap in je salaris of je aantal gewerkte uren? Dan kan het zijn dat je werkgever een lager percentage inhoudt, omdat je werkgever dit baseert op je loon van het vorige jaar. Dit betekent dat je misschien te weinig belasting betaalt over bijvoorbeeld je vakantiegeld. Dit moet je later bij de aangifte inkomstenbelasting alsnog betalen.

  Wil je dit voorkomen? Dan kun je je werkgever vragen om alvast het bijzonder tarief op te hogen. Op die manier is de kans kleiner dat je voor verrassingen komt te staan bij de belastingaangifte. Het aanpassen van dit tarief mag alleen met jouw toestemming, dus kaart dit zelf aan bij je werkgever.

  Wat is het bijzonder tarief in 2024? (zonder loonheffingskorting)

  Voor eenmalige verloningen gelden er diverse tarieven. Belangrijk hierbij is of er wel* of geen loonheffingskorting wordt toegepast. Wordt er geen loonheffingskorting toegepast? Er zijn dan twee tarieven voor het bijzonder tarief in 2024. Bij een inkomen tot en met 75.518 euro geldt een percentage van 36,97%. Verdien je meer dan 75.518 euro? Het bijzonder tariefpercentage in 2024 is dan 49,50%.

  Hoeveel procent is bijzonder tarief 2024? (met loonheffingskorting)

  Bij een loonheffing bijzonder tarief (indien loonheffingskorting van toepassing is) wordt het lastiger. Je hebt dan een standaardtarief +/- een verrekeningspercentage loonheffingskorting. Hieronder lees je welk percentage van toepassing is voor welk jaarloon:

  • Tot een met inkomen van 11.777 euro is het bijzonder tarief 0%
  • Bij een inkomen van 11.778 en tot en met 12.409 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 8,43% = 28,54%
  • Bij een inkomen van 12.410 en tot en met 22.981 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 31,43% = 5,54%
  • Bij een inkomen van 22.982 en tot en met 24.812 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 2,47% = 34,50%
  • Bij een inkomen tussen 24.813 en tot en met 39.957 euro is het bijzonder tarief 36,97% + 4,16% =41,13%
  • Bij een inkomen van 39.958 tot en met 75.518 is het bijzonder tarief 36,97% + 13,14% = 50,11%
  • Bij een inkomen van 75.519 tot en met 134.929 euro is het bijzonder tarief 49,50% + 6,51% = 56,01%
  • Bij een inkomen van 134.930 euro of hoger is het bijzonder tariefpercentage 49,50%

  Tabel bijzondere beloningen 2024

  Je kunt de witte tabel bijzondere beloningen 2024 en de groene tabel bijzondere beloningen 2024 gebruiken om uit te rekenen wat je loonbelasting/premie volksverzekeringen zullen zijn. Je moet hierbij ook kijken naar je loonheffingskorting. Als je hier gebruik van maakt, moet je je namelijk richten op een ander gedeelte van de tabel bijzondere beloningen 2024. Let hier dus goed op als je je loonbelasting/premie volksverzekeringen wilt bepalen.

  Waarom betaal ik bijzonder tarief?

  Het bijzonder tarief is bedoeld om te voorkomen dat er te veel belasting wordt ingehouden op eenmalige inkomsten. Deze inkomsten zijn vaak niet regelmatig en komen niet elk jaar voor. Voorbeelden van eenmalige inkomsten zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, een bonus, een ontslagvergoeding of een uitkering bij overlijden. Als er te veel belasting wordt ingehouden op eenmalige inkomsten, kan dit leiden tot financiële problemen voor de belastingplichtige. Door het bijzonder tarief toe te passen, wordt voorkomen dat de belastingplichtige te veel belasting betaalt over deze inkomsten en dat er dus meer geld overblijft om te besteden.

  Het bijzonder tarief is gebaseerd op het progressieve belastingstelsel dat in Nederland wordt gehanteerd. Dit betekent dat naarmate het inkomen hoger wordt, het tarief van de belasting ook hoger wordt. Bij het bijzonder tarief wordt er echter rekening gehouden met het feit dat het inkomen eenmalig is en niet regelmatig voorkomt. Hierdoor wordt voorkomen dat de belastingplichtige door deze eenmalige inkomsten in een hogere belastingschijf terechtkomt en dus meer belasting zou moeten betalen over hetzelfde inkomen.

  Kortom, het bijzonder tarief is een tijdelijk verlaagd tarief dat wordt toegepast op eenmalige inkomsten, om te voorkomen dat er te veel belastingen worden ingehouden. Het tarief wordt vastgesteld door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige. Hoewel het bijzonder tarief voordelen biedt, is het belangrijk om op te merken dat het ook nadelige gevolgen kan hebben. Daarom is het belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn en dit tijdig te bespreken met de werkgever of uitkeringsinstantie.

  Wat zijn bijzondere beloningen?

  Bijzondere beloningen zijn extra inkomsten die een werknemer ontvangt naast het reguliere loon. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een bonus, een gratificatie of een eindejaarsuitkering. Bijzondere beloningen worden ook wel aangeduid als bijzondere belastbare inkomsten, omdat deze inkomsten apart worden belast.

  Wat is een bijzondere beloning op de loonstrook?

  Een bijzondere beloning is een extra betaling bovenop het reguliere salaris, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, een bonus, een eindejaarsuitkering of een overwerkvergoeding. Op de loonstrook van een werknemer worden deze bijzondere beloningen apart vermeld. Voorbeelden van een bijzondere beloning op de loonstrook zijn een eindejaarsuitkering en transitievergoedingen.

  Is vakantiegeld een bijzondere beloning?

  Ja, vakantiegeld wordt over het algemeen gezien als een bijzondere beloning. Dit komt omdat het vakantiegeld een extra betaling is bovenop het reguliere salaris en meestal maar één keer per jaar wordt uitbetaald. Vakantiegeld valt onder het begrip ‘loon’ in de zin van de Wet op de loonbelasting en premie volksverzekeringen (Wet LB) en is dus belastbaar inkomen voor de werknemer. Net als andere bijzondere beloningen, zoals een bonus of eindejaarsuitkering, wordt vakantiegeld anders belast dan het reguliere salaris. In de meeste gevallen wordt er bij de uitbetaling van vakantiegeld een hoger belastingtarief toegepast dan bij het reguliere salaris.

  Waarom worden bijzondere beloningen gegeven?

  Bijzondere beloningen worden vaak door werkgevers gegeven als extra waardering voor de inzet en prestaties van een werknemer. Het kan ook zijn dat de bijzondere beloning onderdeel uitmaakt van een arbeidsvoorwaardenpakket dat de werkgever aanbiedt om het werken bij het bedrijf aantrekkelijker te maken.

  Hoe behandel je bijzondere beloningen fiscaal?

  Bijzondere beloningen worden apart belast van het reguliere loon. Dit komt doordat er vaak andere belastingregels gelden voor bijzondere beloningen. Zo kan het zijn dat er een hoger belastingtarief van toepassing is op de bijzondere beloning, of dat de belasting in één keer wordt ingehouden. Dit verschilt per soort bijzondere beloning en per persoonlijke situatie.

  Wat is het effect van bijzondere beloningen op toeslagen en heffingskortingen?

  Het ontvangen van een bijzondere beloning kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen en heffingskortingen die een werknemer ontvangt. Doordat de bijzondere beloning apart wordt belast, kan het zijn dat een werknemer een hoger bedrag aan belasting en premies moet betalen. Hierdoor kan het zijn dat de werknemer minder toeslagen ontvangt of dat er minder heffingskortingen worden toegepast.

  Het is daarom verstandig om bij de uitkering van een bijzondere beloning goed te kijken naar de gevolgen voor de belastingen en toeslagen. Een werknemer kan bijvoorbeeld kiezen om de bijzondere beloning uit te laten betalen in een ander jaar, om zo te voorkomen dat de belastingdruk te hoog wordt en de toeslagen worden verlaagd.

  Hoeveel belasting betaal je over een bijzondere beloning?

  De hoogte van de belasting die betaald moet worden over een bijzondere beloning hangt af van verschillende factoren. Denk aan het soort beloning, de hoogte van de beloning en de persoonlijke situatie van de werknemer. Over het algemeen geldt dat bijzondere beloningen anders worden belast dan het reguliere loon.

  Bijzondere beloningen worden vaak belast tegen een hoger tarief dan het reguliere loon. Dit komt omdat bijzondere beloningen vaak worden gezien als extra inkomen en daardoor sneller in een hogere belastingschijf terechtkomen. Daarnaast kan het zijn dat er een speciale heffing van toepassing is op de bijzondere beloning, zoals de crisisheffing of de pseudo-eindheffing. Deze heffingen zijn tijdelijk ingevoerd om bijvoorbeeld de crisis te bestrijden.

  Het precieze belastingtarief dat van toepassing is op een bijzondere beloning verschilt dus per situatie. Om een idee te geven: over een bonus of eindejaarsuitkering wordt vaak een belastingtarief van 51,75% ingehouden. Dit betekent dat ruim de helft van de bijzondere beloning wordt afgedragen aan belastingen en premies.

  Tip: Wil je op de hoogte blijven over dit onderwerp?
  Meld je dan gratis aan voor onze HR & Payroll community!

  Hoe kun je als werkgever helpen verrassingen te voorkomen?

  Het bijzonder tarief wordt bepaald op basis van het jaarloon van het voorgaande jaar. Als een medewerker gedurende het jaar meer salaris krijgt of meer uren gaat werken, kan dat behoorlijk impact hebben op het bijzonder tarief. Het kan zijn dat er een laag bijzonder tarief wordt toegepast, waardoor de medewerker een naheffing krijgt bij de belastingaangifte. Dit is geen fout van jou als werkgever. Je mag immers niet zomaar het BT-percentage ophogen. Dit mag alleen met schriftelijke toestemming van de medewerker.

  Wil je toch voorkomen dat medewerkers voor verrassingen komen te staan? Nieuwe functionaliteit in Profit 1 helpt hierbij. De Payroll auditor in AFAS signaleert namelijk mogelijke wijzingen in het bijzonder tarief en het jaarloon BT. Dit betekent dat wanneer een medewerker in de loop van het jaar een aanzienlijke salariswijziging krijgt, je – met toestemming van de medewerker – de loonheffing alvast kunt verhogen. Zo komt de medewerker niet voor vervelende verrassingen te staan bij de volgende aangifte inkomstenbelasting. 

  Hieronder zie je een voorbeeldbrief die naar medewerkers gestuurd kan worden.

  Voorbeeldbrief: ophogen bijzonder tarief

  Beste ……,

  We hebben een melding ontvangen dat jouw jaarloon mogelijk hoger uitvalt dan verwacht. Dit kan invloed hebben op het percentage inkomstenbelasting dat je moet betalen, wat weer kan leiden tot onverwachte belastingheffingen aan het eind van het jaar.

  Om verrassingen in de inkomstenbelasting te voorkomen, stellen we voor het belastingtarief (BT) op je loonstrook aan te passen. Dit kunnen we echter niet zonder jouw toestemming doen.

  Graag ontvangen we jouw schriftelijke goedkeuring om het BT te verhogen. Zo kunnen we samen zorgen voor een correcte en voorspelbare belastingafdracht, en voorkomen we dat je achteraf moet bijbetalen.

  Kun je ons laten weten of je akkoord gaat? Mocht je nog vragen hebben of meer informatie wensen, staan we natuurlijk voor je klaar.

   

  Met vriendelijke groet,

  ….

  Percentages en tarieven in 2023

  Bijzonder tarief 2023 - zonder loonheffingskorting

  Voor eenmalige verloningen in 2023 waren er diverse tarieven. Werd er geen loonheffingskorting toegepast? Er waren dan twee tarieven voor het bijzonder tarief in 2023. 

  • Bij een inkomen tot 73.031 euro gold een percentage van 36,93%.
  • Verdiende je meer dan 73.031 euro? Het bijzonder tarief 2023 was dan 49,50%.

  Bijzonder tarief 2023 - met loonheffingskorting

  Bij een loonheffing bijzonder tarief wordt het lastiger, zoals je kunt lezen in deze bijzonder tarief tabel:

  • Tot een inkomen van 10.697 euro is het bijzonder tarief 0%
  • Bij een inkomen tussen de 10.698 en 11.599 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 8,23 = 28,70%
  • Bij een inkomen tussen de 11.600 en 21.482 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 29,86 = 7,07%
  • Bij een inkomen tussen de 21.483 en 22.660 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 3,09 = 33,84%
  • Bij een inkomen tussen de 22.661 en 37.691 euro is het bijzonder tarief 36,93 + 3,01 = 39,94%
  • Bij een inkomen tussen de 37.692 en 73.031 euro is het bijzonder tarief 36,93 + 12,61 = 49,54%
  • Bij een inkomen tussen de 73.032 en 124.519 euro is het bijzonder tarief 49,50 + 6,51 = 56,01%
  • Bij een inkomen van 124.520 euro of hoger is het percentage 49,50%

  De genoemde percentages vind je ook terug in de onderstaande tabel van de Belastingdienst. 

  Tabel bijzondere beloningen 2023

  Bijzondere beloningen kunnen dus een mooie blijk van waardering van de werkgever zijn voor het werk dat een werknemer heeft geleverd. Het is echter wel belangrijk om rekening te houden met de fiscale behandeling van deze inkomsten en de mogelijke gevolgen voor toeslagen en heffingskortingen. Door hier goed naar te kijken en eventueel afspraken te maken met de werkgever, kan een werknemer optimaal profiteren van de bijzondere beloning.

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

  Deel dit artikel:

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  hr-payroll-community

  Word gratis lid van onze community!

  Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

  Word lid van onze HR & Payroll Community!

  hr-payroll-community