leasefiets

Kennismigrant: waar moet je rekening mee houden?

Heb je als werkgever of HR-manager te maken met een kennismigrant? Of ben je benieuwd wat de regels zijn bij het werken met een kennismigrant? In dit artikel lees je allerlei relevante informatie voor als je overweegt om hoogopgeleide professionals van buiten de Europese Unie (EU) aan te nemen. Zo krijg je een helder en compleet beeld van wat een kennismigrant is, de voorwaarden, salariscriteria, procedures en de voordelen voor jouw organisatie.

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide werknemer van buiten de EU die naar Nederland komt vanwege zijn of haar specifieke expertise. Deze expertise is vaak technisch of wetenschappelijk van aard en draagt bij aan de innovatie en groei van Nederlandse bedrijven. Kennismigranten onderscheiden zich van andere buitenlandse werknemers door specifieke voorwaarden en procedures die het voor werkgevers makkelijker maken om hen aan te nemen.

Voorwaarden en salariscriteria

Voor het aannemen van een kennismigrant moeten zowel de werkgever als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van de belangrijkste voorwaarden is het salariscriterium. Dit criterium verschilt per leeftijdsgroep en type kennismigrant:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: voor jonge professionals is een minimum bruto maandsalaris vastgesteld op € 3.909 (2024). Dit criterium is bedoeld om jong talent te stimuleren en te ondersteunen bij de start van hun carrière in Nederland.
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: ervaren kennismigranten moeten een hoger minimum bruto maandsalaris verdienen, namelijk € 5.331 (2024). Dit weerspiegelt de verwachting dat oudere werknemers meer ervaring en expertise meebrengen die van grote waarde zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Recent afgestudeerden en hoogopgeleiden in een zoekjaar: deze groep kennismigranten, die recent in Nederland zijn afgestudeerd of een zoekjaar nemen om werk te vinden, moet een bruto maandsalaris van minimaal € 2.801 (2024) verdienen. Deze regeling erkent hun potentieel en faciliteert de overgang van studie naar een professionele carrière binnen Nederland.

Aanvullende voorwaarden

De genoemde salariscriteria zijn exclusief vakantiegeld. Ook moeten werkgevers de salarissen aan kennismigranten betalen conform de Nederlandse arbeidswetgeving. Dat brengt met zich dat ze deze via een Nederlandse bankrekening moeten overmaken. Dit bevordert transparantie en zorgt ervoor dat de lonen traceerbaar zijn, wat belangrijk is voor 30% zowel de belastingdienst als de naleving van de arbeidswetgeving.

Deze gestructureerde voorwaarden en criteria zijn ontworpen om een evenwicht te vinden tussen het openstellen van de Nederlandse markt voor internationaal talent en het waarborgen van eerlijke en concurrerende arbeidsomstandigheden. Het uiteindelijke doel is het creëren van een win-winsituatie waarin zowel de Nederlandse economie als de kennismigranten zelf profiteren.

Aanvraagprocedure

Om een kennismigrant aan te nemen, moet een werkgever erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze erkenning stelt de werkgever in staat om verblijfsaanvragen te doen voor kennismigranten. Het proces van erkenning als referent en het aanvragen van een verblijfsvergunning voor de kennismigrant is gestroomlijnd om de procedure zo efficiënt mogelijk te maken.

De 30%-regeling

De 30%-regeling is een belangrijk, en wat betreft kennismigratie relevant, onderdeel van het Nederlandse fiscale beleid, ontworpen om de aantrekkelijkheid van Nederland als werkbestemming voor hooggekwalificeerde internationale professionals te vergroten. Het biedt een aanzienlijk belastingvoordeel voor kennismigranten, waardoor zij tot 30% van hun salaris belastingvrij kunnen ontvangen. Dit voordeel is specifiek in het leven geroepen om kennismigranten te compenseren voor de extra kosten die zij maken door buiten hun thuisland te wonen en werken. Denk aan huisvesting, verhuizing en de hogere kosten van levensonderhoud.

Doel en voordelen

Het primaire doel van de 30%-regeling is het verlagen van de fiscale druk op kennismigranten, waardoor Nederland een concurrerender en aantrekkelijker land wordt voor internationaal talent. Deze regeling erkent de cruciale bijdrage die kennismigranten leveren aan de Nederlandse economie, vooral op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap. Door de financiële lasten van het verhuizen naar Nederland te verlichten, worden potentiële belemmeringen voor de instroom van gevraagde vaardigheden en kennis weggenomen.

Voorwaarden en toepassing

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, moeten zowel de werkgever als de kennismigrant aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regeling is beschikbaar voor werknemers die vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd en die een specifieke expertise bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Bovendien moet de kennismigrant in de 24 maanden voorafgaand aan hun werkperiode in Nederland meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

De toepassing van de regeling moeten de werkgever en werknemer gezamenlijk bij de Nederlandse belastingdienst aanvragen. Wanneer goedgekeurd, is de regeling geldig voor een maximale periode van vijf jaar. Dat levert dus een aanzienlijke periode van verminderde belastingdruk op. Het is uiteraard belangrijk dat zowel werkgevers als kennismigranten zich bewust zijn van eventuele wijzigingen in de regelgeving of voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de toepassing of voortzetting van de regeling.

Impact op werkgevers en kennismigranten

Voor werkgevers maakt de 30%-regeling het financieel aantrekkelijker om internationaal talent aan te trekken en te behouden. Het verlaagt de totale kosten die verbonden zijn aan het aannemen van een kennismigrant. Een deel van het salaris dat de werkgever anders als belasting afdraagt, komt nu direct ten goede aan de werknemer. Voor kennismigranten betekent dit een hoger netto-inkomen. Dat vergemakkelijkt de overgang naar een nieuw land en de daarmee gepaard gaande kosten aanzienlijk.

Verblijfsduur en regels voor kennismigranten in Nederland

De verblijfsduur en status van kennismigranten in Nederland worden gereguleerd door specifieke regels en voorwaarden die zijn opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze voorwaarden zijn ontworpen om te zorgen voor een gestroomlijnde integratie van internationaal talent binnen de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd de rechten en plichten van zowel de werkgever als de kennismigrant worden gewaarborgd.

Verblijfsvergunning en duur

De verblijfsvergunning voor kennismigranten is direct gekoppeld aan hun arbeidsovereenkomst met een erkende werkgever in Nederland. In eerste instantie wordt de vergunning verleend voor de duur van het contract of voor een maximum van vijf jaar. Dit biedt flexibiliteit en zekerheid voor zowel de werknemer als de werkgever.

Verlenging van de verblijfsvergunning

Een kennismigrant kan een verlenging van de verblijfsvergunning aanvragen als het arbeidscontract wordt verlengd of als de werknemer van baan verandert binnen Nederland, mits de nieuwe werkgever ook een erkend referent is. Het is cruciaal dat de aanvraag voor verlenging tijdig wordt ingediend, idealiter drie maanden voordat de huidige vergunning verloopt.

Wijziging van werkgever

Kennismigranten mogen van werkgever veranderen tijdens hun verblijf in Nederland. De nieuwe werkgever moet als voormeld ook erkend referent zijn bij de IND. Bij een wijziging van werkgever moet er een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend, waarbij aangetoond moet worden dat aan de salariscriteria wordt voldaan.

Verlies van werk

In het geval dat een kennismigrant zijn of haar baan verliest, biedt de Nederlandse regelgeving een zoektermijn van drie maanden om nieuw werk te vinden en een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. Tijdens deze periode mag de kennismigrant in Nederland blijven.

Permanente verblijfsvergunning en naturalisatie

Na vijf jaar ononderbroken legaal verblijf in Nederland, kunnen kennismigranten in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. Dit biedt hen het recht om onbeperkt in Nederland te wonen en te werken, zonder gebonden te zijn aan een specifieke werkgever. Bovendien kunnen kennismigranten na vijf jaar verblijf en voldoening aan bepaalde voorwaarden, zoals integratie- en taaleisen, in aanmerking komen voor naturalisatie tot Nederlands staatsburger.

Kansen voor hoogopgeleide immigranten in Nederland en de EU

Nederland en de EU bieden verschillende mogelijkheden voor hoogopgeleide immigranten om hun carrière voort te zetten en bij te dragen aan de kennis- en innovatiekracht binnen de regio. Deze mogelijkheden omvatten diverse vergunningen, elk met specifieke voorwaarden en voordelen, gericht op het faciliteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals van buiten de EU.

De Europese Blauwe Kaart

Een van de voornaamste opties voor hoogopgeleide immigranten is de Europese Blauwe Kaart, een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning. Om in aanmerking te komen, is een vereiste dat de aanvrager beschikt over een diploma van een hogere opleiding die ten minste drie jaar duurde. De vergunning heeft een geldigheidsduur van vier jaar, waarna de houder de mogelijkheid heeft om in verschillende EU-landen te werken, waardoor een unieke kans op intra-EU mobiliteit wordt geboden.

Overige verblijfsvergunningen

Een andere specifieke route is beschikbaar voor immigranten die als onderzoekers bij Nederlandse onderzoeksinstellingen willen werken. Zij kunnen in aanmerking komen voor een ‘verblijfsvergunning Onderzoeker’, die niet alleen toegang biedt tot de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook de mogelijkheid biedt om tijdelijk in andere EU-landen onderzoeksactiviteiten te ontplooien. Dit bevordert de wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling binnen de EU.

Voor afgestudeerden, promovendi of onderzoekers die hun studie of onderzoek in Nederland hebben afgerond, bestaat de optie om een ‘verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden’ aan te vragen. Deze vergunning biedt hen een jaar de tijd om een passende baan te vinden of een eigen onderneming te starten binnen Nederland. Dit zoekjaar is een waardevolle periode die hoogopgeleide immigranten de kans geeft om hun carrière in Nederland te lanceren of voort te zetten, gebruikmakend van hun recent verworven kennis en vaardigheden.

Belang van compliance

Het is van groot belang dat zowel werkgevers als kennismigranten zich strikt houden aan de regels en voorwaarden die gesteld zijn door de IND. Non-compliance kan leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning en in sommige gevallen tot uitzetting. Regelmatige controle van de status en voorwaarden, evenals tijdige communicatie met de IND, zijn belangrijk om de rechten van de kennismigrant te beschermen en te voldoen aan de Nederlandse immigratievoorschriften.

Waarom kennismigranten aannemen?

We noemden het al: het aannemen van kennismigranten biedt Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om specifieke kennis en vaardigheden in huis te halen die lokaal niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Dit kan bijdragen aan innovatie, groei en het internationale concurrentievermogen van het bedrijf. 

Daarnaast vereenvoudigt het kennismigrantprogramma de procedure om deze talenten aan te trekken en aan te nemen, wat het voor zowel de werkgever als de werknemer aantrekkelijk maakt.

Het kennismigrantprogramma is een initiatief van de Nederlandse overheid, ontworpen om het voor bedrijven gemakkelijker te maken hoogopgeleide professionals van buiten de Europese Unie aan te trekken en in dienst te nemen.

Dit programma erkent de cruciale rol die internationaal talent speelt in het stimuleren van economische groei, innovatie en het versterken van het internationale concurrentievermogen van Nederlandse ondernemingen. Het kennismigrantprogramma biedt een gestroomlijnd visum- en vergunningenproces voor buitenlandse werknemers met gespecialiseerde kennis. Dit versnelt het proces aanzienlijk in vergelijking met de standaardprocedures voor arbeidsmigratie.

Sluit je aan bij onze community

Ben je geïnteresseerd in meer informatie of wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom kennismigranten en andere relevante HR-onderwerpen? Meld je dan aan voor onze community notes. Zo blijf je geïnformeerd over alle wet- en regelgeving. 

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community